ใบสมัครงาน

โปรดอ่านข้อความทั้งหมดให้ละเอียดก่อนจะกรอกข้อความในใบสมัคร
หากข้อความในใบสมัครไม่เป็นความจริง บริษัทฯ จะถือเป็นหลักฐานในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายผลประโยชน์ใดๆ

ตำแหน่งที่สมัคร

เงินเดือนที่ต้องการ


ข้อมูลส่วนตัวของผู้สมัคร


ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย)

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ)

วัน/เดือน/ปี เกิด

สถานที่เกิด

อายุ

เพศ

ส่วนสูง

น้ำหนัก

รอยตำหนิ

เชื้อชาติ

สัญชาติ

ศาสนา

ที่อยู่ปัจจุบัน

เบอร์โทรศัพท์

อีเมล

กรณีติดต่อไม่ได้สามารถติดต่อที่

โทรศัพท์บ้าน

มือถือ

เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน

ออกให้ ณ อำเภอ/เขต

วันที่ออกบัตร

บัตรหมดอายุ


สถานะภาพทางครอบครัว


ชื่อ-สกุล บิดา

อาชีพ

อายุ

เสียชีวิตแล้ว

ชื่อ-สกุล มารดา

อาชีพ

อายุ

เสียชีวิตแล้ว


สถานะภาพ

กรณีสมรส

ชื่อ-สกุล คู่สมรส

อายุ

อาชีพ

จำนวนบุตรชาย

จำนวนบุตรหญิง

สถานะภาพทางทหาร


บุคคลที่อ้างอิงถึงตัวท่านโดยไม่ใช่ญาติพี่น้อง


ชื่อ-สกุล

ความสัมพันธ์

ที่อยู่/สถานที่ทำงาน

โทรศัพท์


ประวัติการศึกษา


ชื่อสถาบัน (ประถมศึกษา)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (มัธยมศึกษาตอนต้น)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (มัธยมศึกษาตอนปลาย)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (ปวช.)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (ปวส.)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (ปริญญาตรี)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ยชื่อสถาบัน (อื่นๆ)

ปีที่เริ่มศึกษา

ปีที่จบการศึกษา

วุฒิที่ได้รับ

สาขา

เกรดเฉี่ย


ประวัติการทำงาน


ชื่อบริษัท

จังหวัด ที่ตั้งบริษัท

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออกชื่อบริษัท

จังหวัด ที่ตั้งบริษัท

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออกชื่อบริษัท

จังหวัด ที่ตั้งบริษัท

ระยะเวลา

ตำแหน่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เงินเดือน

สาเหตุที่ออก


ประวัติการฝึกอบรม


หลักสูตร

สถาบัน

ระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตร

สถาบัน

ระยะเวลาการฝึกอบรมหลักสูตร

สถาบัน

ระยะเวลาการฝึกอบรม


ความสามารถพิเศษ


ภาษาไทย
ดีมากดีพอใช้

ภาษาอังกฤษ
ดีมากดีพอใช้

โปรแกรมที่สามารถใช้งานได้

พิมพ์ดีดไทย

พิมพ์ดีดอังกฤษ

การขับขี่รถจักรยานยนต์
ไม่ได้ได้

การขับขี่รถยนต์
ไม่ได้ได้

ข้อความเพิ่มเติม