เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ด้วยทุนจดทะเบียนเริ่มต้น 25 ล้านบาท ให้บริการขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับผู้ค้าน้ำมันขนาดใหญ่ในประเทศ โดยขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิงจากโรงกลั่นน้ำมันที่อยู่ทางภาคตะวันออกมายังคลังน้ำมันของลูกค้าที่ตั้งอยู่ริมแม่น้ำ หรือชายทะเล ปัจจุบัน บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจขนส่งสินค้าทางรถภายในประเทศไทย และกำลังขยายธุรกิจออกไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน

วิสัยทัศน์องค์กร

บริษัทกำหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร คือ “มุ่งมั่นต่อการให้บริการขนส่งพลังงาน เพื่อสร้างความมั่นคงของประเทศ และใส่ใจสิ่งแวดล้อม” (Supply Green Energy aims to The Nation Endurance) โดยมีคำอธิบายวิสัยทัศน์ ดังนี้

บริการขนส่งพลังงาน ให้บริการขนส่งน้ำมันน้ำมันภาคพื้นดิน

สร้างความมั่นคงของประเทศ มุ่งมั่นต่อการขนส่งพลังงานให้มีเสถียรภาพด้วยกระบวนการที่ปลอดภัย และได้มาตรฐานสากล

ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม ขนส่งพลังงานโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม เพื่อลดปัญหาการจราจร การสูญเสียและมลภาวะ

พันธกิจ

– ต่อผู้ถือหุ้น ให้ผลตอบแทนที่ดี และสม่ำเสมอ
– ต่อลูกค้า สร้างความพึงพอใจสูงสุด
– ต่อคู่ค้า ดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างเป็นธรรม
– ต่อสังคมชุมชนสิ่งแวดล้อม รับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
– ต่อพนักงาน พัฒนาบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ และมีจริยธรรม
– ต่อประเทศ การขนส่งพลังงานสู่ภูมิภาค

ค่านิยม

Fulfill to Safety and Environmental:
ตระหนักถึงความปลอดภัย และใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Prompt Services beyond transparency and full Responsibility:
ทีมงานมีความพร้อม โปร่งใส เต็มใจให้บริการ และรับผิดชอบต่อผลงาน

Technology innovation support Thai Society:
สร้างนวัตกรรม เทคโนโลยี สนับสนุนสิ่งที่ดีสู่สังคมไทย

Contact US

บริษัท ทีพีทีเอ็ม โลจิสติกส์ จำกัด มีสำนักงานอยู่ทั้งหมด 2 แห่ง